Một số văn bản pháp luật

- Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982;

- Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC);

- Luật biển Việt Nam;

- Luật biên giới quốc gia;

- Luật an ninh quốc gia;

- Bộ luật hàng hải Việt Nam;

- Luật thủy sản;

- Luật dầu khí.

Luật công đoàn - Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội

Luật viên chức - Luật số: 58/2010/QH12 của Quốc hội

Luật lao động - Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội

Luật bình đẳng giới - Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội

Luật phòng, chống bạo lực gia đình - Luật số 02/2007/QH12 của Quốc hội

Quy chế xét nâng lương trước thời hạn

Thông tư số 06 - Quy chế trường THPT chuyên

Thông tư số 58 - Đánh giá xếp loại học sinh

4 phẩm chất của phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH

Tìm hiểu luật bình đẳng giới năm 2012


 Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 

Luật giáo dục Số: 38/2005/QH11


Quyết định số 65/QĐ-SGDĐT ngày 09/2/2017 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng nam về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức