Dạy học truyền hình

Bài tập: Ứng dụng của tích phân trong hình học (tt) - Hình học 12


 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - Địa lý 12
Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - Địa lý 12
 Unit 14: International organizations (Revision) - Tiếng Anh 12
Unit 14: International organizations (Revision) - Tiếng Anh 12
 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã - Sinh học 12
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã - Sinh học 12
 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược,nhân dân miền Bắc  vừa chiên đấu vừa sản xuất (1965-1973) - Lịch sử 12
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược,nhân dân miền Bắc vừa chiên đấu vừa sản xuất (1965-1973) - Lịch sử 12
 Bài 2: Phương trình mặt phẳng (tt)- Hình học 12
Bài 2: Phương trình mặt phẳng (tt)- Hình học 12

 Bài 2: Phương trình mặt phẳng - Hình học 12
Bài 2: Phương trình mặt phẳng - Hình học 12
 Bài 36,37,38: Quần thể, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Sinh học 12
Bài 36,37,38: Quần thể, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Sinh học 12
 Bài 27: Nhôm và các hợp chất của nhôm (t2) - Hóa học 12
Bài 27: Nhôm và các hợp chất của nhôm (t2) - Hóa học 12
 Unit 14: Language focus - Tiếng Anh 12
Unit 14: Language focus - Tiếng Anh 12
 Bài: Chiếc thuyền ngoài xa (tt) - Ngữ văn 12
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa (tt) - Ngữ văn 12

 Phương pháp giải bài tập chương V (Sóng ánh sáng) - Vật lý 12
Phương pháp giải bài tập chương V (Sóng ánh sáng) - Vật lý 12
 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc - Địa lý 12
Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc - Địa lý 12
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa - Ngữ văn 12
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa - Ngữ văn 12
 Bài tập: Ứng dụng của tích phân trong hình học (tt) - Hình học 12
Bài tập: Ứng dụng của tích phân trong hình học (tt) - Hình học 12
 Luyện tập chương IV: Dao động và sóng điện từ - Vật lý 12
Luyện tập chương IV: Dao động và sóng điện từ - Vật lý 12

 Unit 14: International organizations
Unit 14: International organizations
 Tiết 66: Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Ngữ văn 12
Tiết 66: Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Ngữ văn 12
 Bài: Ứng dụng của tích phân trong hình học - Hình học 12
Bài: Ứng dụng của tích phân trong hình học - Hình học 12
 Bài 7: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân (Tiết 2) - GDCD 12
Bài 7: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân (Tiết 2) - GDCD 12
 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm - Hóa học 12
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm - Hóa học 12

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Địa lý 12
Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Địa lý 12
 Practice test units: 10,11,12,13 - Tiếng Anh 12
Practice test units: 10,11,12,13 - Tiếng Anh 12
 Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái - Sinh học 12
Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái - Sinh học 12
 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa đấu tranh vừa sản xuất (1965-1973) (Tiết 2) - Lịch sử 12
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa đấu tranh vừa sản xuất (1965-1973) (Tiết 2) - Lịch sử 12
 Tiết 65: Thực hành về hàm ý - Ngữ văn 12
Tiết 65: Thực hành về hàm ý - Ngữ văn 12

 Bài 2: Phương pháp mặt phẳng - Hình học 12
Bài 2: Phương pháp mặt phẳng - Hình học 12
 Bài 34: Sự phát sinh loài người
Bài 34: Sự phát sinh loài người
 Luyện tập: Kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Luyện tập: Kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
 Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 2)
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 2)
 Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 1)
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 1)

 Bài 26: Cơ cấu ngành Công nghiệp
Bài 26: Cơ cấu ngành Công nghiệp
 Bài: 27,28: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X
Bài: 27,28: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X
 Bài: Những đứa con trong gia đình (t2)
Bài: Những đứa con trong gia đình (t2)
 Review unit: 10,11,12,13
Review unit: 10,11,12,13
 Bài 26: Các loại quang phổ
Bài 26: Các loại quang phổ

 Unit 13: Grammar: Comparison
Unit 13: Grammar: Comparison
 Bài: Những đứa con trong gia đình (t1)
Bài: Những đứa con trong gia đình (t1)
 Bài: Bài tập tích phân
Bài: Bài tập tích phân
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tt)
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tt)
 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân)
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân)

 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
 Unit 13:The 22nd Sea games,(Language focus: Double Comparison)
Unit 13:The 22nd Sea games,(Language focus: Double Comparison)
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - Sinh học 12
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - Sinh học 12
 Bài 2: Tích phân (Phương pháp tính tích phân)
Bài 2: Tích phân (Phương pháp tính tích phân)
 Unit 13: The 22nd Sea Games (tt)
Unit 13: The 22nd Sea Games (tt)

 Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tt) - Hóa học 12
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tt) - Hóa học 12
 Bài 33: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12
Bài 33: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12
 Bài: Phương pháp tính tích phân từng phần (Tiết 4)
Bài: Phương pháp tính tích phân từng phần (Tiết 4)
 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất
 Bài: Rừng xà nu (tt) - Ngữ văn 12
Bài: Rừng xà nu (tt) - Ngữ văn 12

 Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (tiết 3) - Hình học 12
Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (tiết 3) - Hình học 12
 Bài 24: Tán sắc ánh sáng - Môn Vật lý 12
Bài 24: Tán sắc ánh sáng - Môn Vật lý 12
 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Địa lý 12
Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Địa lý 12
 Bài: Nguyên Hàm (tiết 4) - Môn Toán 12
Bài: Nguyên Hàm (tiết 4) - Môn Toán 12
 Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - Môn Vật lý 12
Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - Môn Vật lý 12

 Unit 11 - Books Consolidation  - Tiếng Anh 12
Unit 11 - Books Consolidation - Tiếng Anh 12
 Bài: Vợ nhặt (Tiết 2) - Môn Ngữ văn 12
Bài: Vợ nhặt (Tiết 2) - Môn Ngữ văn 12
 Bài: Nguyên Hàm (tiết 3) - Môn Toán 12
Bài: Nguyên Hàm (tiết 3) - Môn Toán 12
 Bài: Vợ nhặt (Tiết 1) - Môn Ngữ văn 12
Bài: Vợ nhặt (Tiết 1) - Môn Ngữ văn 12
 Bài: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 3) - Môn GDCD 12
Bài: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 3) - Môn GDCD 12

 Bài: Đô thị hóa - Địa lí 12
Bài: Đô thị hóa - Địa lí 12
 Unit 11 - Language Focus - Tiếng Anh 12
Unit 11 - Language Focus - Tiếng Anh 12
 Bài 21: Xây dựng CNXH ở miền Bắc.... - Môn Lịch sử 12
Bài 21: Xây dựng CNXH ở miền Bắc.... - Môn Lịch sử 12
 Bài: Hệ tọa độ trong không gian (Tiết 2) - Hình học 12
Bài: Hệ tọa độ trong không gian (Tiết 2) - Hình học 12
 Bài: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Sinh học 12
Bài: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Sinh học 12

 Bài: Luyện tập điều chế kim loại - Hóa học 12
Bài: Luyện tập điều chế kim loại - Hóa học 12
 Reading- Unit 11 Tiếng Anh 12
Reading- Unit 11 Tiếng Anh 12
 Bài: Hệ tọa độ trong không gian - Hình học 12
Bài: Hệ tọa độ trong không gian - Hình học 12
 Bài: Điện từ trường - Sóng điện từ - Vật lý 12
Bài: Điện từ trường - Sóng điện từ - Vật lý 12
 Bài: Lao động và việc làm - Môn Địa lí 12
Bài: Lao động và việc làm - Môn Địa lí 12

 Bài: Vợ chồng A Phủ (Tiết 2) - Môn Ngữ văn 12
Bài: Vợ chồng A Phủ (Tiết 2) - Môn Ngữ văn 12
 Bài: Vợ chồng A Phủ (Tiết 1) - Môn Ngữ văn 12
Bài: Vợ chồng A Phủ (Tiết 1) - Môn Ngữ văn 12
 Bài: Dao động và Sóng điện từ - Vật lý 12
Bài: Dao động và Sóng điện từ - Vật lý 12
 Ôn tập Unit 10 Tiếng Anh cơ bản hệ 7 năm
Ôn tập Unit 10 Tiếng Anh cơ bản hệ 7 năm
 Bài: Nguyên hàm Tiết 52 - Môn Toán 12
Bài: Nguyên hàm Tiết 52 - Môn Toán 12

 Bài: Nguyên hàm Tiết 51 - Môn Toán 12
Bài: Nguyên hàm Tiết 51 - Môn Toán 12
 

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

Liên kết

banner hcm

Thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 1222
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 4357509
Hiện có 12 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1  Lê Tấn Hùng QTV Hệ thống hạng III (Tổ trưởng) 0935 000 411
2  Nguyễn Văn Chương Nhân viên Bảo Vệ (Tổ Phó) 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Nhân viên Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Văn Tập   Nhân viên Bảo vệ   0944 869 261
5  Lê Kim Thoa Nhân viên Giáo vụ 
0968 490 234
6  Ngô Thị Nguyên Sa Nhân viên Giáo vụ  0946 295 023
7  Nguyễn Thị Trang  Nhân viên Thư Viện  0358 579 296
8  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nhân viên Thư Viện  0935 056 786
9  Nguyễn Thị Thuỷ Nhân viên Kế toán 0979 196 480
10  Nguyễn Thị Thúy  Nhân viên Văn Thư - Thủ Quỹ  0985 755 421 
11  Phạm Thị Hà Nhân viên Văn Thư Lưu trữ 0363 456 274
12  Phạm Thị Phương Tùng Nhân viên Phục Vụ 0919 764 564
13  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Nhân viên Y Tế 0981 577 127
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2 Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3 Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4 Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5 Lê Thị Thương Toán

PCT Công đoàn cơ sở - Giáo Viên

0915 050 895
6 Trương Trần Tấn Phước Toán Giáo Viên 0969043321
7 Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8 Bùi Xuân Toàn Toán Giáo Viên 0985477797
9 Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845

 

 

STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ trưởng CM  0913 832 400
2 Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3 Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
4 Trương Ngọc Điểu Vật lý

Thư ký Hội đồng - Giáo Viên

0977 701 517
5 Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
6 Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
7 Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên 0964367695
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ trưởng CM 0903 541 873
2 Vũ Thị Linh Hóa Tổ phó CM  0937 879 103
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4 Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
5 Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6 Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318 
7 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng CM 0905 055 929
2 Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó CM 0905 231 161
3 Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
4 Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
5 Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
6 Ngô Thị Thanh Châu Tiếng Anh Giáo Viên 0382117507
7 Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
8 Đỗ Nguyễn Tường Linh Tiếng Anh Giáo viên 0763 155 625
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2 Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng CM 0773 535 075
3 Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó CM 0387 894 137
4 Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
5 Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6 Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
7 Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
8 Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng CM 0974 233 288
2 Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó CM 0914 340 154
3 Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4 Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5 Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo viên 0378 909 080 
6 Huỳnh Thị Hiền  Sinh Học Giáo viên 0943 121 459 
7 Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng CM 0914 118 731
2 Phan Văn Lĩnh  Tin Học Phó HT, Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Bùi Khoa  Tin Học Giáo Viên 0376 742 622 
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Thị Hồng Phước Lịch sử Tổ Trưởng CM

0382 394 384

2 Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3 Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4 Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên 0905 837 784
5 Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
6 Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
7 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
8 Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Bí thư Đoàn trường - Giáo viên 0366 546 221
9 Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng CM 0943 733 997
2 Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó CM  0905 159 522
3 Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0376 864 747
4 Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0919 437 625
5 Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097