Chi tiết tài liệu:  Đính chính Đáp án kiểm tra học kỳ 2 môn GDCD 12 năm học 2018-2019

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đính chính Đáp án kiểm tra học kỳ 2 môn GDCD 12 năm học 2018-2019
Mô tả:

Đáp án kiểm tra học kỳ 2 môn GDCD 12 năm học 2018-2019 xem file đính kèm

Đề 807 câu 21 đáp C (đáp án đúng là B); câu 22 đáp án B ( đáp án đúng là C).

Tên File:Liên kết đến view?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/file/d/1kqiOQy3AdlY-R980HTSdMNiZO88C7AiB/view?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 11/05/2019 02:20
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:1258 Tải xuống
Cập nhật: 13/05/2019 04:17
Trang chủ: