Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoCông văn Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 cấp THPT

Công văn Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 cấp THPT

Thực hiện Công văn số 1381/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam, Sở GDĐT Quảng Nam hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức kiểm tra
Từ ngày 03/01/2020 đến 09/01/2020.

2. Hình thức đề kiểm tra
2.1. Đối với lớp 12:
- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;
- Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD), Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan;
- Các môn còn lại theo hình thức đã được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn theo hướng đánh giá năng lực của học sinh.

2.2. Đối với khối lớp 10, 11:
- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;
- Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó 50% trắc nghiệm khách quan và 50% tự luận;
- Môn Tiếng Anh gồm có hai phần trắc nghiệm và viết;
- Các môn còn lại theo hình thức được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và được Hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn, của địa phương và theo hướng đánh giá năng lực của học sinh.

3. Cấu trúc đề kiểm tra
- Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ nhận biết (40%), thông hiểu (30%), vận dụng (20%), vận dụng cao (10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.
- Nội dung đề kiểm tra học kỳ ở tất cả các khối lớp không có phần riêng, chỉ có phần chung cho cả hai chương trình (chuẩn và nâng cao) và không có các nội dung trong phần đã được điều chỉnh, giảm tải.

4. Nội dung kiểm tra
Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, phân phối chương trình giáo dục phổ thông hiện hành từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 16 thực học (các nội dung được điều chỉnh, giảm tải không kiểm tra; nội dung kiểm tra được đính kèm theo công văn).

5. Ra đề kiểm tra
Nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có sự đánh giá chung giữa các lớp, các trường trong toàn tỉnh; từng bước khắc phục hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, kiểm tra, đánh giá, Sở GDĐT yêu cầu:

5.1. Phòng GDTrH, Sở GDĐT chịu trách nhiệm tổ chức ra đề chung 9 môn học của 3 khối lớp 10, 11, 12: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD và Tiếng Anh (chương trình 7 năm).

5.2. Các đơn vị chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra đối với các môn học không kiểm tra theo đề chung của Sở. Hình thức kiểm tra phải được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của đơn vị.

5.3. Riêng đối với môn Tiếng Anh lớp 10, 11 và 12 thí điểm (chương trình 10 năm), các trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của trường, nội dung kiểm tra theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT ở mục III.2 (kiểm tra 4 kỹ năng và từ vựng, ngữ pháp).

5.4. Hai trường THPT chuyên chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra đối với môn chuyên ở các lớp chuyên theo hình thức và cấu trúc đã được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, được phê duyệt của Hiệu trưởng nhưng thời gian kiểm tra phải đảm bảo theo đúng lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 của Sở.

6. Kinh phí ra đề, sao in đề thi
6.1. Ra đề:
Đề kiểm tra 9 môn học của 3 khối lớp 10, 11, 12: Sở GDĐT chịu trách nhiệm chi kinh phí bồi dưỡng cán bộ, giáo viên ra đề.

6.2. Sao in đề thi:
- Đối với các môn của khối lớp 12 và 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh của hai khối lớp 10, 11: Sở GDĐT chịu trách nhiệm chi kinh phí sao in đề, niêm phong, đóng gói giao cho các đơn vị;
- Đối với các môn còn lại của khối 10, 11: Các đơn vị chịu trách nhiệm chi trả kinh phí sao in.

7. Tổ chức triển khai thực hiện
7.1. Trách nhiệm của phòng GDTrH, Sở GDĐT
- Tham mưu thành lập Ban ra đề các môn, kinh phí ra đề các môn, Ban sao in đề kiểm tra đối với các môn của khối lớp 12 và 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh của hai khối lớp 10, 11. Thành lập Ban ra đề, sao in đề kiểm tra đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tham mưu ban hành kế hoạch sao in đề đảm bảo các quy định về bảo mật, an toàn, chất lượng và số lượng đề; lựa chọn đơn vị sao in đảm bảo năng lực chuyên môn, địa điểm sao in phù hợp, đảm bảo cách ly các thành viên tham gia sao in.
- Phối hợp với Văn phòng Sở dự toán và quyết toán kinh phí ra đề, sao in đóng gói, vận chuyển đề đảm bảo quy định.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện tổ chức kiểm tra học kỳ ở các đơn vị từ khâu coi, chấm kiểm tra (bảo quản đề, mở niêm phong đề, phân công Hội đồng coi; đánh phách bài, lưu đầu phách, phân công giám khảo, hồi phách, lên điểm, báo cáo tổng hợp kết quả...); kiểm tra, giám sát trực tiếp quá trình thực hiện hoặc hồ sơ, biên bản lưu trữ; kịp thời hỗ trợ các đơn vị có khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

7.2. Trách nhiệm của Văn phòng Sở GDĐT
- Văn phòng Sở tham mưu thẩm định dự toán kinh phí trình Giám đốc phê duyệt; quyết toán kinh phí sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Văn phòng Sở chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện để vận chuyển đề kiểm tra đến các đơn vị đảm bảo yêu cầu an toàn, bảo mật; phương tiện để các đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị.

7.3. Trách nhiệm của các đơn vị
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020 của đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Đối với việc sao in đề các môn của khối lớp 12 và 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh của hai khối lớp 10, 11 (kinh phí do Sở chi trả): Đăng ký số lượng đề kiểm tra theo mẫu trên Google sheet do Phòng GDTrH gửi về các đơn vị; gửi bản chính có chữ kí và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị cho Phòng GDTrH chậm nhất vào ngày 05/12/2019.
- Đối với việc sao in đề các môn còn lại (do Sở ra đề):
+ Trong trường hợp các đơn vị xét thấy đủ điều kiện tổ chức tự sao in đề kiểm tra, thủ trưởng các đơn vị báo cáo bằng văn bản về kế hoạch tổ chức sao in (thời gian, địa điểm cách ly sao in, phương án bảo mật, an toàn cháy nổ ...) và được Sở GDĐT phê duyệt. Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật đề kiểm tra trong quá trình sao in, lưu giữ và tổ chức kiểm tra; nhận đề kiểm tra (đề gốc) theo đúng lịch giao nhận đề của Sở GDĐT để đảm bảo tiến độ sao in (sẽ có thông báo lịch giao đề riêng).
+ Trong trường hợp, đơn vị không đảm bảo các điều kiện để tổ chức sao in, các đơn vị báo cáo về Phòng GDTrH trước ngày 05/12/2019. Nếu đơn vị hợp đồng với cơ sở sao in, Sở GDĐT yêu cầu đơn vị và cơ sở sao in hoàn thành các thủ tục hợp đồng, thực hiện việc sao in đề đảm bảo các quy định của nhà nước.
- Đối với việc ra đề, sao in đề các môn do nhà trường ra đề: phải thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn qui định về thời gian, nội dung, cấu trúc và tuyệt đối bảo mật đề.
- Về việc chuẩn bị giấy làm bài: chuẩn bị giấy làm bài cho các môn tự luận; đối với các môn kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm của khối 12, chuẩn bị phiếu trả lời trắc nghiệm gồm ít nhất 40 câu; đối với các môn kiểm tra kết hợp hai hình thức trắc nghiệm và tự luận ở khối 10 và 11, chuẩn bị giấy kiểm tra gồm phần trả lời trắc nghiệm có nhiều nhất 25 câu và phần tự luận.

* Lưu ý: Nếu các đơn vị có phương án chấm phần trắc nghiệm bằng máy, có thể chủ động thiết kế phiếu làm bài phù hợp.
- Các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện việc làm phách, cắt phách trước khi chấm bài kiểm tra đảm bảo nguyên tắc chính xác, công bằng và khách quan.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH – ĐT: 02353.852668) để kịp thời giải quyết./.

Xem chi tiết công văn tại đây

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019 - 2020

lich-kt-hk1 1920


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

elearning vnedu

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

banner hcm

Thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 1221
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 4697417
Hiện có 53 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng (PT Chuyên Môn) 0905 549 322
3 Lê Viết Hà Ngoại ngữ Phó Hiệu trưởng (PT CSVC-NGLL) 0905 231 161
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1  Lê Tấn Hùng QTV Hệ thống hạng III (Tổ trưởng) 0935 000 411
2  Nguyễn Văn Chương Nhân viên Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Nhân viên Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Văn Tập   Nhân viên Bảo vệ   0944 869 261
5  Lê Kim Thoa Nhân viên Giáo vụ 
0968 490 234
6  Ngô Thị Nguyên Sa Nhân viên Giáo vụ  0946 295 023
7  Nguyễn Thị Trang  Nhân viên Thư Viện  (Tổ Phó) 0358 579 296
8  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nhân viên Thư Viện  0935 056 786
9  Nguyễn Thị Thuỷ Nhân viên Kế toán 0979 196 480
10  Nguyễn Thị Thúy  Nhân viên Văn Thư - Thủ Quỹ  0985 755 421 
11  Phạm Thị Hà Nhân viên Văn Thư Lưu trữ 0363 456 274
12  Phạm Thị Phương Tùng Nhân viên Phục Vụ 0919 764 564
13  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Nhân viên Y Tế 0981 577 127
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2 Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3 Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4 Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5 Lê Thị Thương Toán

CT Công đoàn cơ sở - Giáo Viên

0915 050 895
6 Trương Trần Tấn Phước Toán Giáo Viên 0969043321
7 Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8 Bùi Xuân Toàn Toán Giáo Viên 0985477797
9 Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845

 

 

STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ trưởng CM  0913 832 400
2 Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3 Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
4 Trương Ngọc Điểu Vật lý

Thư ký Hội đồng - Giáo Viên

0977 701 517
5 Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
6 Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
7 Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên 0964367695
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ trưởng CM 0903 541 873
2 Vũ Thị Linh Hóa Tổ phó CM  0937 879 103
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4 Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
5 Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6 Nguyễn Văn Kỳ Hóa Phó CT Công đoàn CS - Giáo Viên 0914 076 318 
7 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng CM 0905 055 929
2 Lê Viết Hà Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng 0905 231 161
3 Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Tổ Phó CM 0905 540 418
4 Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
5 Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
6 Ngô Thị Thanh Châu Tiếng Anh Giáo Viên 0382117507
7 Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
8 Đỗ Nguyễn Tường Linh Tiếng Anh Giáo viên 0763 155 625
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2 Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng CM 0773 535 075
3 Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó CM 0387 894 137
4 Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
5 Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6 Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
7 Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
8 Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng CM 0974 233 288
2 Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó CM 0914 340 154
3 Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4 Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5 Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo viên 0378 909 080 
6 Huỳnh Thị Hiền  Sinh Học Giáo viên 0943 121 459 
7 Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng CM 0914 118 731
2 Phan Văn Lĩnh  Tin Học Phó Hiệu Trưởng 0905 549 322
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ trưởng CM 0963 277 631
2 Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
3 Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
4 Dương Văn Hậu Lịch sử Giáo viên 0856 041 059
5 Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Thị Hồng Phước Lịch sử Tổ Trưởng CM

0382 394 384

2 Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên 0905 837 784
3 Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
4 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
5 Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Bí thư Đoàn trường - Giáo viên 0366 546 221
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng CM 0943 733 997
2 Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó CM  0905 159 522
3 Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0376 864 747
4 Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0919 437 625
5 Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097