Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoCông văn Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 cấp THPT

Công văn Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 cấp THPT

Thực hiện Công văn số 1381/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam, Sở GDĐT Quảng Nam hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức kiểm tra
Từ ngày 03/01/2020 đến 09/01/2020.

2. Hình thức đề kiểm tra
2.1. Đối với lớp 12:
- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;
- Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD), Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan;
- Các môn còn lại theo hình thức đã được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn theo hướng đánh giá năng lực của học sinh.

2.2. Đối với khối lớp 10, 11:
- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;
- Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó 50% trắc nghiệm khách quan và 50% tự luận;
- Môn Tiếng Anh gồm có hai phần trắc nghiệm và viết;
- Các môn còn lại theo hình thức được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và được Hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn, của địa phương và theo hướng đánh giá năng lực của học sinh.

3. Cấu trúc đề kiểm tra
- Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ nhận biết (40%), thông hiểu (30%), vận dụng (20%), vận dụng cao (10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.
- Nội dung đề kiểm tra học kỳ ở tất cả các khối lớp không có phần riêng, chỉ có phần chung cho cả hai chương trình (chuẩn và nâng cao) và không có các nội dung trong phần đã được điều chỉnh, giảm tải.

4. Nội dung kiểm tra
Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, phân phối chương trình giáo dục phổ thông hiện hành từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 16 thực học (các nội dung được điều chỉnh, giảm tải không kiểm tra; nội dung kiểm tra được đính kèm theo công văn).

5. Ra đề kiểm tra
Nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có sự đánh giá chung giữa các lớp, các trường trong toàn tỉnh; từng bước khắc phục hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, kiểm tra, đánh giá, Sở GDĐT yêu cầu:

5.1. Phòng GDTrH, Sở GDĐT chịu trách nhiệm tổ chức ra đề chung 9 môn học của 3 khối lớp 10, 11, 12: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD và Tiếng Anh (chương trình 7 năm).

5.2. Các đơn vị chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra đối với các môn học không kiểm tra theo đề chung của Sở. Hình thức kiểm tra phải được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của đơn vị.

5.3. Riêng đối với môn Tiếng Anh lớp 10, 11 và 12 thí điểm (chương trình 10 năm), các trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của trường, nội dung kiểm tra theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT ở mục III.2 (kiểm tra 4 kỹ năng và từ vựng, ngữ pháp).

5.4. Hai trường THPT chuyên chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra đối với môn chuyên ở các lớp chuyên theo hình thức và cấu trúc đã được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, được phê duyệt của Hiệu trưởng nhưng thời gian kiểm tra phải đảm bảo theo đúng lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 của Sở.

6. Kinh phí ra đề, sao in đề thi
6.1. Ra đề:
Đề kiểm tra 9 môn học của 3 khối lớp 10, 11, 12: Sở GDĐT chịu trách nhiệm chi kinh phí bồi dưỡng cán bộ, giáo viên ra đề.

6.2. Sao in đề thi:
- Đối với các môn của khối lớp 12 và 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh của hai khối lớp 10, 11: Sở GDĐT chịu trách nhiệm chi kinh phí sao in đề, niêm phong, đóng gói giao cho các đơn vị;
- Đối với các môn còn lại của khối 10, 11: Các đơn vị chịu trách nhiệm chi trả kinh phí sao in.

7. Tổ chức triển khai thực hiện
7.1. Trách nhiệm của phòng GDTrH, Sở GDĐT
- Tham mưu thành lập Ban ra đề các môn, kinh phí ra đề các môn, Ban sao in đề kiểm tra đối với các môn của khối lớp 12 và 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh của hai khối lớp 10, 11. Thành lập Ban ra đề, sao in đề kiểm tra đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tham mưu ban hành kế hoạch sao in đề đảm bảo các quy định về bảo mật, an toàn, chất lượng và số lượng đề; lựa chọn đơn vị sao in đảm bảo năng lực chuyên môn, địa điểm sao in phù hợp, đảm bảo cách ly các thành viên tham gia sao in.
- Phối hợp với Văn phòng Sở dự toán và quyết toán kinh phí ra đề, sao in đóng gói, vận chuyển đề đảm bảo quy định.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện tổ chức kiểm tra học kỳ ở các đơn vị từ khâu coi, chấm kiểm tra (bảo quản đề, mở niêm phong đề, phân công Hội đồng coi; đánh phách bài, lưu đầu phách, phân công giám khảo, hồi phách, lên điểm, báo cáo tổng hợp kết quả...); kiểm tra, giám sát trực tiếp quá trình thực hiện hoặc hồ sơ, biên bản lưu trữ; kịp thời hỗ trợ các đơn vị có khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

7.2. Trách nhiệm của Văn phòng Sở GDĐT
- Văn phòng Sở tham mưu thẩm định dự toán kinh phí trình Giám đốc phê duyệt; quyết toán kinh phí sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Văn phòng Sở chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện để vận chuyển đề kiểm tra đến các đơn vị đảm bảo yêu cầu an toàn, bảo mật; phương tiện để các đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị.

7.3. Trách nhiệm của các đơn vị
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020 của đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Đối với việc sao in đề các môn của khối lớp 12 và 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh của hai khối lớp 10, 11 (kinh phí do Sở chi trả): Đăng ký số lượng đề kiểm tra theo mẫu trên Google sheet do Phòng GDTrH gửi về các đơn vị; gửi bản chính có chữ kí và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị cho Phòng GDTrH chậm nhất vào ngày 05/12/2019.
- Đối với việc sao in đề các môn còn lại (do Sở ra đề):
+ Trong trường hợp các đơn vị xét thấy đủ điều kiện tổ chức tự sao in đề kiểm tra, thủ trưởng các đơn vị báo cáo bằng văn bản về kế hoạch tổ chức sao in (thời gian, địa điểm cách ly sao in, phương án bảo mật, an toàn cháy nổ ...) và được Sở GDĐT phê duyệt. Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật đề kiểm tra trong quá trình sao in, lưu giữ và tổ chức kiểm tra; nhận đề kiểm tra (đề gốc) theo đúng lịch giao nhận đề của Sở GDĐT để đảm bảo tiến độ sao in (sẽ có thông báo lịch giao đề riêng).
+ Trong trường hợp, đơn vị không đảm bảo các điều kiện để tổ chức sao in, các đơn vị báo cáo về Phòng GDTrH trước ngày 05/12/2019. Nếu đơn vị hợp đồng với cơ sở sao in, Sở GDĐT yêu cầu đơn vị và cơ sở sao in hoàn thành các thủ tục hợp đồng, thực hiện việc sao in đề đảm bảo các quy định của nhà nước.
- Đối với việc ra đề, sao in đề các môn do nhà trường ra đề: phải thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn qui định về thời gian, nội dung, cấu trúc và tuyệt đối bảo mật đề.
- Về việc chuẩn bị giấy làm bài: chuẩn bị giấy làm bài cho các môn tự luận; đối với các môn kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm của khối 12, chuẩn bị phiếu trả lời trắc nghiệm gồm ít nhất 40 câu; đối với các môn kiểm tra kết hợp hai hình thức trắc nghiệm và tự luận ở khối 10 và 11, chuẩn bị giấy kiểm tra gồm phần trả lời trắc nghiệm có nhiều nhất 25 câu và phần tự luận.

* Lưu ý: Nếu các đơn vị có phương án chấm phần trắc nghiệm bằng máy, có thể chủ động thiết kế phiếu làm bài phù hợp.
- Các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện việc làm phách, cắt phách trước khi chấm bài kiểm tra đảm bảo nguyên tắc chính xác, công bằng và khách quan.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH – ĐT: 02353.852668) để kịp thời giải quyết./.

Xem chi tiết công văn tại đây

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019 - 2020

lich-kt-hk1 1920


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 778
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 2479124
Hiện có 110 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phạm Thị Huyền Hóa học Phó Hiệu trưởng 0914 916 196
3 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 01658 087 214
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT  0935 850 866
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 01658 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 01642 886 987
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Nguyễn Viết Minh Toán Giáo Viên 0982 727 076
5  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
6  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
7  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
8  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
9  Phan Trương Diệu Thúy Toán Giáo viên thỉnh giảng 0352 074 944
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Công nghệ Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Vật lý Tổ Trưởng CM 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
7  Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên thỉnh giảng 0964 367 695
8  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên thỉnh giảng 0932 493 662
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phạm Thị Huyền Hóa Phó Hiệu trưởng 0914 916 196
2  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
3  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
4  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
5  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
6  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
7  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
8  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
9 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên thỉnh giảng 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Thị Thùy Dương Tiếng Anh Giáo viên thỉnh giảng 0944 533 523
7  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Trương Văn Quang Ngữ văn Tổ Trưởng 0978 735 249
2  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
3  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0973 183 267
4  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
5  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ Phó 0773 535 075
7  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Giáo Viên 0387 894 137
8  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
9  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
10  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên thỉnh giảng 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Giáo Viên 0914 340 154
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Trần Văn Mười Lịch sử Giáo Viên 0917 986 695
4  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
5  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
6  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
7  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
8  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 508 713
8  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phan Hữu Kha Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0978 430 882 

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS