Thời khóa biểu số 02 học kỳ 2 áp dụng từ ngày 11-02-2019

Thời khóa biểu số 02 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 11/02/2019 xem chi tiết file đính kèm bên dưới. Riêng môn Tiếng Anh khối 10 học theo thời khóa biểu lớp phân 10A1 đến 10A5 và 10B1, 10B2.

Thời khóa biểu giáo viên - Số 02

Thời khóa biểu học sinh - Số 02

Thời khóa biểu Thể dục - Quốc phòng An ninh (Không thay đổi)

Thời khóa biểu của Môn Tiếng Anh 10 trừ lớp 10 chuyên Anh

 Lớp 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10B1 10B2
Thứ 2 2 3 2 3 3 2 3
Thứ 5 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 2,3 4,5
Giáo viên C. Dương C. Dương T.Hào T.Hào C. Thương T. Hà T. Hà

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: